Zużywają 2/3 światowej energii oraz generują analogiczny udział CO₂. Ze względu na te fakty Miasto Stołeczne Warszawa angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju, idącego w kierunku tworzenia "smart cities" przyszłości, w których rozwiązania z zakresu energetyki,  transportu czy informatyki tworzą zintegrowaną całość, funkcjonującą na rzecz komfortu wszystkich obywateli. Dlatego już w 2008 r. powołano Zespół ds. ochrony klimatu pod przewodnictwem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, w ramach którego współpracujemy też z organizacjami pozarządowymi. Stąd jesteśmy obecni przy pracach European Innovation Partnership na rzecz "smart cities". Stąd nasza aktywność w „inteligentnych” projektach infrastrukturalnych, jak projekty E3SoHo i ICE-WISH na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach komunalnych, OPEN HOUSE – w zakresie oceny zrównoważenia budynków, Cities on Power – na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE), czy CASCADE – w zakresie przywództwa energetycznego. Stąd wreszcie rozpoczęcie w br. projektu ADAPTCITY, w ramach którego przygotowana zostanie strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy.

Wszystkie te działania, podobnie jak np. prowadzone przez nas ogromne inwestycje w zakresie transportu czy też realizowane termomodernizacje budynków, wpisują się w kontekst dokumentu strategicznego, jakim jest dla nas „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii do roku 2020” (SEAP). Jego cele to zmniejszenie emisji CO₂ i zużycia energii o 20 proc., jak również zwiększenie udziału OZE do 20 proc.

Te ambitne cele nie mogą zostać osiągnięte bez współdziałania wszystkich interesariuszy, szczególnie że na działania podmiotów niezależnych od Miasta przypada ponad 2/3 nakładów inwestycyjnych przewidzianych w SEAP. Metodą współpracy z interesariuszami w celu realizacji inwestycji, na której coraz bardziej będziemy polegać, jest partnerstwo publiczno-prywatne, koordynowane w UM przez Biuro Infrastruktury.

Zgodnie z obecnymi przepisami zobowiązania wynikające z umów PPP nie wpływają na poziom długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz ryzyka dostępności lub ryzyka popytu. Z uwagi na te argumenty Warszawa rozwija dynamicznie projekty w formule PPP, które przez wiele lat praktycznie nie były realizowane w Polsce. Zawarliśmy już umowę koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych, a obecnie prowadzimy negocjacje z podmiotami zainteresowanymi umową na zaprojektowanie, budowę i eksploatację parkingów podziemnych w centrum Warszawy. Natomiast aktualnie przygotowywane przez Biuro Infrastruktury projekty PPP związane z niskoemisyjną infrastrukturą to:

Budowa energooszczędnych budynków przedszkolnych

Po rozbiórce tymczasowych obiektów typu Stolbud-Ciechanów zostaną one zastąpione nowoczesnymi budynkami przedszkolnymi dostosowanymi do potrzeb lokalnych. Zapewni to podniesienie standardu i dostępności usług przedszkolnych w Warszawie oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność.

Budowa siedziby Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Partner prywatny sfinansuje i wybuduje nową siedzibę Ratusza, a w zamian będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność. Zwalniane nieruchomości będą mogły zostać zagospodarowane i wykorzystane przez partnera prywatnego w celach komercyjnych. Nowy budynek będzie bardziej efektywny energetycznie od dotychczas użytkowanych przez Dzielnicę obiektów; rozważane jest też zastosowanie OZE.

Modernizacja oświetlenia na wybranych drogach m.st. Warszawy

Projekt obejmować będzie modernizację do ok. 24 tys. latarni. Zadania inwestora to zaprojektowanie modernizacji oświetlenia, jej realizacja i zarządzanie eksploatacją. Inwestycja finansowana będzie przez partnera prywatnego, który uzyska wynagrodzenie w formie opłat z budżetu, ze środków pochodzących z uzyskanych oszczędności (EPC – Energy Performance Contracting). Niedawno podpisano umowę z konsultantami. Po etapie analiz technicznych, finansowych i prawnych zostanie zorganizowany przetarg na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji. Efektem modernizacji ma być 50 proc. oszczędności kosztów, emisji CO₂ i energii w zmodernizowanych punktach świetlnych.