Długofalowy program równoważenia degradacyjnych skutków burzliwego rozwoju europejskich miast określiła Karta Aalborska (1994) oraz Lizboński Program Działania (1996). W Polsce materializacji tych programów sprzyjała transformacja ustrojowa (1990). Postępy integracji pozwoliły ustalić hierarchię problemów ekologii miast.

W trosce o klimat

Priorytetem stała się ochrona klimatu i odpowiedzialność za bezpieczeństwo atmosfery. Po akcesji Polski do struktur UE zmieniła się geografia rodzimych eko-miast. Na obszarze Dolnej Wisły znaczącymi rozwiązaniami proklimatycznymi dysponują Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz. Kujawsko-Pomorskie jest modelowym obszarem polskiej skuteczności w realizacji ambitnych inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz ochrony klimatu – uważa Jerzy Zająkała, wiceprzewodniczący Komitetu Regionów UE, który na co dzień jest wójtem gminy Łubianka leżącej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą. Włocławek potwierdza szacunki Urzędu Regulacji Energii, że woda to najbardziej efektywne źródło energii odnawialnej.

Stolica Kujaw

Stolica Kujaw jest krajowym liderem w dziedzinie gospodarczego spożytkowania odnawialnych źródeł energii dla miasta. Ponad 22 proc. zapotrzebowania aglomeracji na prąd zapewnia hydroelektrownia na wiślanym stopniu wodnym. Po spiętrzeniu rzeki stopień „Włocławek” gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne i różnorodność biologiczną obszaru nad zalewem. Zagrożony suszą eko-
system dawnego „spichlerza” Polski zyskał możliwości rozwoju rolnictwa, funkcji rekreacyjnych i turystyki. Zielona przestrzeń pradoliny Wisły wyraża w Toruniu spektakularny zwrot do środowiska naturalnego rzeki-żywicielki. W warunkach państwa obywatelskiego skutecznie materializowano ideę ekorozwoju aglomeracyjnego.

Partnerstwo to podstawa

Partnerstwo samorządu, gospodarki, odpowiedzialnego społecznie biznesu i nauki, wspierane inicjatywami obywatelskimi, generuje rozwiązania na rzecz dobroczynnej zieleni miejskiej. Parki, skwery, zieleńce, uroczyska i lasy komunalne zajmują 30 proc. powierzchni miasta. Partnerskie współdziałanie powoduje, że toruńska zieleń pełni rolę modelowego w Polsce ekologicznego rusztu miasta. Sposobności do inwentaryzacji proklimatycznych dokonań 
w miastach regionu Europy Środkowej dostarczyła bydgoska konferencja nt. lokalnej odpowiedzialności za realizację celów Protokołu z Kioto. W Projekcie LAKS uczestniczyły także włoskie miasta Reggio Emilia, Padwa i Girona z Hiszpanii. Najwyższe formy partycypacji społecznej, przy wsparciu unijnych programów, zapewniają na obszarze Dolnej Wisły zrównoważony rozwój aglomeracji.