Skąd przyszła do Polski idea inteligentnych miast i co ona oznacza?

Idea inteligentnych miast znana jest zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. W USA oznacza ona koncepcję rozwoju urbanistycznego miasta zwartego, zapewniającego przyjazną przestrzeń publiczną, natomiast w koncepcji europejskiej jest to projekt związany z przyszłością energetyki Unii Europejskiej.

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące idei „smart city”?

Nie można mówić o szczególnych regulacjach prawnych dotyczących miasta inteligentnego, dlatego że zakres koniecznych regulacji jest w tej chwili dopiero kształtowany. Dyrektywy przyjęte przez Unię Europejską, dotyczące Certyfikacji Energetycznej Budynków oraz Efektywności Energetycznej mają znaczący wpływ na powstające regulacje prawne 
i wskazują na konieczność poważnego traktowania kosztów energii oraz wydatków energetycznych związanych z budownictwem oraz funkcjonowaniem infrastruktury komunalnej w mieście.

Jakie działania są podejmowane w Polsce, aby upowszechnić ideę inteligentnego miasta?

Idea „smart city” jest w Polsce jeszcze mało znana, jednak obecnie jest przedmiotem coraz częstszych konferencji, dyskusji i spotkań. W ostatnim okresie odbyło się ich już kilka, jak choćby konferencje w Krakowie czy Bielsku-Białej. Planowana jest także w listopadzie konferencja 
w Warszawie, dotycząca Europejskiego Strategicznego Planu Technologii Energetycznych. Praktyczny wymiar budowania zrozumienia funkcjonowania inteligentnego miasta ma również swój wydźwięk w Porozumieniu Burmistrzów Miast Europejskich „Covenant of Mayors for Smart Cities”, 
w skład którego wchodzą także burmistrzowie miast polskich.

Skąd można czerpać środki na realizację idei inteligentnych miast?

Istnieją fundusze europejskie, z których można czerpać środki na realizację tej idei, jak choćby obecnie funkcjonujący program ogłoszony w czerwcu podczas konferencji 
w Brukseli: „Smart Cities and Communities Initiative”. Pieniądze te nie mają służyć do celów inwestycyjnych, ale zapewnić transfer wiedzy i informacji, gdyż zarządzanie miastem jest to poziom nie tyle twardego inwestowania, co działań ogniskujących uwagę mieszkańców 
i środowisk gospodarczych na inteligentnym, rozsądnym i racjonalnym kształtowaniu struktury miasta.

Jakich obszarów w mieście dotyczy idea „smart city” i jakie stawia przed nami wyzwania?

Miasto inteligentne jest pojęciem – pojęciem stylu zarządzania, stylu planowania, a także w jakimś sensie stylu życia. Nie można zatem powiedzieć, że miasto w którymś momencie staje się miastem inteligentnym. Po prostu staje się ono miastem lepszym do mieszkania poprzez nasycenie w warstwie społecznego życia relacji pomiędzy mieszkańcami, także poprzez rozwiązania techniczne, powiązania transportu publicznego, administrację i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Pozwala to na obniżenie wydatków mieszkańców i czyni miasto przyjemniejszym i wygodniejszym. Jednak ten proces jest długotrwały 
i dlatego należy mieć na uwadze, aby pragnienie szybkich rezultatów nie skłoniło nas do zejścia 
z drogi rozsądku i racjonalnego działania.