W 2011 r. przyjęła wynikający z Porozumienia Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku, definiujący działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu (mitygacji) m.in. w zakresie niskoemisyjnego budownictwa, energetyki i transportu. Druga, nie mniej ważna płaszczyzna działań klimatycznych, to adaptacja do zmian klimatu. Warszawa również i w tej dziedzinie jest pionierem w skali Polski, przygotowując swoją strategię adaptacyjną w ramach projektu UE ADAPTCITY.

Wszystkie te działania wymagają ożywionej współpracy z wieloma partnerami, często spoza struktur Miasta, a nawet spoza jego granic; obywatelami, firmami, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami miast, a także administracją rządową. W tym kontekście warto przybliżyć wybrane formy aktywności Stolicy.

W zakresie licznych działań na poziomie lokalnym należy wspomnieć, że 23 października br. w Warszawie odbyła się już XII edycja Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw. Tegoroczna edycja  skoncentrowana była na zagadnieniach ochrony środowiska i klimatu. Uczestnicy Forum zastanawiali się wspólnie, w jaki sposób transformacja polskiego sektora energetyki może przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Warszawska energetyka po 1989 r. dokonała już ogromnych postępów, będąc coraz bardziej przyjazną dla środowiska. Wciąż jednak wiele pozostało do zrobienia, szczególnie w obliczu równolegle rosnących emisji wywołanych przez samochody osobowe. Dlatego PGNiG TERMIKA otwiera nowe bloki produkujące czystszą energię – gazowo-parowy i na biomasę, a Veolia Energia Warszawa realizuje takie projekty na rzecz zmniejszenia zużycia energii – a więc też redukcji emisji – jak projekt inteligentnej sieci ciepłowniczej czy wymiany węzłów cieplnych. Stolica popiera też powstawanie małych instalacji odnawialnych źródeł energii, dofinansowując je z własnego budżetu. Z kolei w sektorze komunikacji wspieramy transport publiczny (m.in. pozyskując niskoemisyjne autobusy elektryczne i gazowe dla miejskiej spółki MZA) oraz ruch pieszy i rowerowy. Zostanie również uruchomiony system car-sharingu, który także przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodów prywatnych w naszym mieście.

Patrząc na te i inne działania, jakie realizujemy w Warszawie na rzecz klimatu i środowiska, doszliśmy do wniosku, że możemy rywalizować w tym zakresie na poziomie europejskim, startując w konkursie o tytuł Zielonej Stolicy Europy na rok 2018. Aplikację w tym konkursie, organizowanym przez Komisję Europejską, złożyliśmy w dniu 16 października. Konkurencja jest ostra, a naszymi rywalami są często miasta, które – w przeciwieństwie do nas – miały okazję budować swój „zielony” wizerunek przez długie dekady. Niemniej jednak kandydatura Warszawy ma silne atuty, m.in.:

• silny transport publiczny, w ramach którego odbywa się ok. 60 proc. podróży w Warszawie (z czego ponad połowa za pomocą niskoemisyjnego transportu szynowego);

• kolosalne postępy w ruchu rowerowym: odnoszący sukcesy system miejski Veturilo to 8. największy taki system Europy i jeden z 10 najlepszych na świecie według „USA Today”; razem z rozbudową tras rowerowych (już ponad 430 km) spowodowało to wielokrotne zwiększenie udziału podróży rowerem;

• wzorową gospodarkę wodno-ściekową: rozbudowana za ponad 700 mln euro oczyszczalnia „Czajka” zapewnia najwyższe europejskie standardy oczyszczania ścieków odprowadzanych do Wisły, produkując też czystą energię z osadów ściekowych, natomiast dzięki modernizacji Filtrów warszawiacy mogą bezpiecznie pić wodę z kranu;

• imponujący skalą kontakt z zielenią i przyrodą:  tereny zielone to ponad 40 proc. obszaru Miasta; każde wycięte drzewo zostaje zastąpione nowym, a liczba zasadzeń zwiększy się ogromnie w ramach akcji Milion drzew dla Warszawy; a Wisła, na którą Warszawa się otwiera, stanowi siedlisko wielu gatunków dzikich ptaków i zwierząt, dla których domem w Stolicy jest w sumie aż 12 rezerwatów przyrody, 27 lasów i 95 parków.

Przechodząc do szerszego kontekstu aktywności Miasta związanego ze światowymi negocjacjami klimatycznymi należy zauważyć, że właśnie w Warszawie w listopadzie 2013 r. rozpoczął się systematyczny dialog przedstawicieli samorządu z delegatami rządów i ONZ na temat potrzeby włączenia władz lokalnych i regionalnych w prace nad nowym globalnym porozumieniem, wpisany do oficjalnego kalendarza Konferencji COP-19 jako Dzień Miast. Od tego czasu stale uczestniczymy w dialogu czołowych metropolii świata i ich organizacji, które sygnalizują władzom wyższego szczebla, że bez aktywnego udziału miast – głównych konsumentów energii i emitentów CO₂ – nie uda się osiągnąć światowych celów redukcyjnych. Stąd udział Stolicy w kampanii Z Warszawy do Paryża przez Limę, stanowiącej pomost między trzema kolejnymi konferencjami COP. Kulminację kampanii stanowiła konferencja na Stadionie Narodowym zorganizowana w dniu 29 października.

Delegacja m.st. Warszawy będzie też aktywna podczas COP-21 w Paryżu, gdzie obecni mają być zarówno Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak i Zastępca Prezydenta Pan Michał Olszewski. Reprezentanci Miasta uczestniczyć będą i w spotkaniach w ramach polskiej delegacji rządowej, i w eventach ukierunkowanych na samorząd wspólnie z organizacjami miast, do których przynależymy: C40, EUROCITIES i ICLEI.  Mamy nadzieję, że w stolicy Francji uda się osiągnąć nowe porozumienie regulujące światowy ład klimatyczny. Warszawa będzie starała się ten niezbędny proces wspierać i promować.