Nadal dominują tradycyjne zamówienia publiczne (PZP), w ramach których podmiot publiczny zamawia, a wykonawca dostarcza określone usługi, towary lub realizuje roboty budowlane za wynagrodzeniem. Od kilku lat stopniowo na polskim rynku pojawiają się jednak nowe koncepcje realizacji i finansowania usług, publicznych określane mianem PPP.

Inteligentne miasta i rozwój

Zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego niewątpliwie inteligentne miasta są dla UE priorytetem z punktu widzenia rozwoju. Wskazuje się, że koniecznym działaniem mającym na celu osiągnięcie konkretnych wyników w tym zakresie jest oparcie modelu rozwoju miast na spójności i integracji sześciu filarów wspomagających: technologii i instrumentów efektywności energetycznej oraz połączenia odnawialnych źródeł energii; rozpowszechnienia platform technologicznych i łączności w celu stworzenia nowych systemów usług cyfrowych; nowych usług cyfrowych w celu poprawy jakości życia i pracy obywateli i przedsiębiorstw; dostosowania infrastruktury i przeprojektowania miast; kształcenia i szkolenia obywateli, przedsiębiorstw i sektora publicznego w dziedzinie umiejętności cyfrowych; modelu stabilności gospodarczej i finansowej dla inwestycji. Zastosowanie tych filarów sprawiłoby, że inteligentne miasta stałyby się dogodnym narzędziem prowadzącym do nowej jakości inwestycji. EKES wskazuje jednak, że koniecznym elementem realizacji planu rozwoju miast będzie przeznaczenie na ten cel środków publicznych z jednoczesnym ukierunkowaniem ich na partnerstwo publiczno-prywatne.

Krajowy Program Kolejowy

Inwestycje w nowoczesną, dobrej jakości infrastrukturę kolejową zakłada uchwalony przez rząd we wrześniu 2015 roku Krajowy Program Kolejowy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, planuje je przeprowadzić do 2023 roku. Wśród wspomnianych inwestycji znajdują się m.in. linia Warszawa-Poznań (wartość prac – 2,6 mld zł), Warszawa-Lublin (3,5 mld zł), Wrocław-Poznań (1,5 mld zł) czy prace na linii obwodowej w Warszawie (260 mln zł). Wsparcie w zakresie finansowania zaplanowanych projektów będą stanowić środki z UE w ramach programu Connecting Europe Facility. Realizacja tych projektów może być skutecznie realizowana przy wykorzystaniu formuły PPP.

Infrastruktura telekomunikacyjna

W latach 2007-2013 zrealizowanych zostało kilka poważnych projektów telekomunikacyjnych w ramach formuły PPP. Projekty telekomunikacyjne w ww. latach stanowiły zdecydowaną większość, ponad 60 proc. w układzie ilościowym i ponad 70 proc. w układzie wartościowym, a ich średnia wartość wynosi ok. 285 mln zł.

Polityka spójności UE

Założeniem PPP jest realizacja projektów z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych głównie na realizację polityki spójności. Polityka spójności, często zamiennie nazywana polityką regionalną, realizowana jest głównie za pośrednictwem funduszy strukturalnych.

Dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią największą kwotę finansowania potencjalnie dostępnego dla PPP. Już w preambule do rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (pkt 59) wskazano, że PPP może stanowić skuteczny sposób wdrażania operacji przez łączenie różnego rodzaju zasobów sektora publicznego i prywatnego, dlatego też przepisy rozporządzenia uwzględniają specyfikę łączenia PPP z funduszami UE. Lata 2014–2020 powinny przynieść znaczny rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, głównie z powodu prognozowanego wzrostu ilości projektów hybrydowych.

Do najciekawszych inwestycji infrastrukturalnych, zrealizowanych w ostatnich latach w formule PPP należą:

1) budowa 150 km autostrady A1 – Skanska S.A. zrealizowała ok. 80 proc. prac trwających od 2004 do 2011 roku, wartych łącznie ok. 1,25 mld złotych; korzystając z formuły PPP do 2039 r. autostradą tą zarządzać będzie spółka Gdańsk Transport Company, w której Skanska S.A. ma 30 proc. udziałów;

2) budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą we Wrocławiu – 39 mln złotych;

3) budowa szpitala powiatowego w Żywcu – 220 mln złotych.