Czym właściwie jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne jest odmienną (od dotychczas stosowanej) formułą dostarczania usług publicznych.  Formuła PPP zakłada odstąpienie od zasady finansowania świadczenia usług publicznych wyłącznie środkami publicznymi, a zastąpienie ich kapitałem prywatnym. W PPP, na podstawie długoterminowej umowy, partner prywatny przejmuje na siebie obowiązek finansowania przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność za większość działań gospodarczych związanych z realizacją projektu (np. projektowanie czy budowa oraz późniejsze zarządzanie). Po stronie partnera publicznego pozostaje jednak odpowiedzialność za poziom i jakość świadczenia usługi (co zasadniczo odróżnia PPP od prywatyzacji). Taki podział praw i obowiązków pozwala na wykreowanie dla podmiotów prywatnych nowej przestrzeni osiągania dochodów, a partnerom publicznym umożliwia istotne zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji usług publicznych, pomimo ograniczonych środków własnych.

PPP a idea Smart City

Idea Smart City dotyczy przede wszystkim technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych, służących dostarczaniu usług publicznych w takich dziedzinach jak m.in.: sygnalizacja świetlna, sieci telekomunikacyjne, systemy transportu/mobilności, sieci elektryczne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, sieci monitoringu i bezpieczeństwa oraz inne. Władze miast doskonale zdają sobie sprawę, że samodzielnie coraz trudniej będzie sprostać oczekiwaniom społecznym w zakresie nie tylko już infrastruktury publicznej, lecz przede wszystkich dostarczania usług publicznych na wysokim poziomie – dlatego do poprawy funkcjonowania wielopłaszczyznowych procesów miejskich starają się aktywnie włączać sektor prywatny. Jedną z najkorzystniejszych form takiej synergicznej współpracy jest właśnie partnerstwo publiczno-prywatne, którego wykorzystanie pozytywnie odpowiada jednocześnie na wyzwania Smart City związane m.in. z poprawą efektywności zarządzania usługami publicznymi dzięki zastosowaniu wiedzy, doświadczenia i innowacyjnych rozwiązań sektora prywatnego, a także tworzenia środowiska integrującego oraz aktywizującego społeczności lokalne w obszarze wspólnych inicjatyw miejskich.

Reasumując

PPP pozytywnie odpowiada na wyzwanie polskich miast dotyczące zaspokajania rosnących oczekiwań społecznych w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług publicznych – zwłaszcza w dobie ograniczonych budżetów publicznych i ogromnego postępu technologicznego. PPP pozwala bowiem angażować sektor prywatny i jego kapitał, doświadczenie i przede wszystkim innowacyjne podejście – pozwalające poszukiwać najbardziej efektywnych i przyjaznych społecznie rozwiązań skupionych wokół idei Smart City.