Spoczywa ona nie tylko na rządach, przedsiębiorcach, firmach logistycznych czy rybakach, ale także na nas wszystkich – chętnie wypoczywających na bałtyckich plażach.

Bałtyk jest naszym wspólnym ogólnopolskim zadaniem, wszak całe terytorium naszego kraju leży w dorzeczach dwóch wielkich rzek: Wisły i Odry. Nie bez znaczenia pozostaje szereg działań prowadzonych lokalnie w miastach i gminach nawet południowej Polski, takich jak inwestycje przeciwpowodziowe, polityka wodno-ściekowa czy korzystające z nowoczesnych nawozów rolnictwo. Ze względu na specyficzne odizolowanie utrudniające swobodną wymianę wód, Bałtyk jest wyjątkowy pod względem bioróżnorodności. Wspólne uregulowania państw regionu są w tym kontekście niezbędne. Z polskiej perspektywy kraje regionu Morza Bałtyckiego są naszymi najbliższymi sąsiadami.

Okazji do ściślejszej współpracy nie będzie nam brakowało w ciągu najbliższych miesięcy. 1 lipca 2015 r. Polska przejęła po raz kolejny roczną prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, która jest kluczową platformą współpracy międzyrządowej w regionie. Przygotowywaliśmy się do tej chwili niezwykle skrupulatnie. Jako państwo zaangażowane w liczne projekty w ramach RPMB, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, partnerstw Wymiaru Północnego, HELCOM i wielu innych regionalnych formatów, dostrzegamy ogromny potencjał działań nad Bałtykiem. Podczas prezydencji będziemy działać na rzecz zwiększenia ich synergii, co pozwoli nam osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.

Na najbliższy rok naszej aktywności bałtyckiej wybraliśmy i zaproponowaliśmy partnerom trzy priorytety: zrównoważony rozwój, kreatywność i bezpieczeństwo cywilne. W zakresie zrównoważonego rozwoju chcemy jeszcze lepiej skoordynować działania związane z adaptacją do zmian klimatu w regionie. Ważnym elementem są działania na rzecz efektywnego współistnienia systemów energetycznych, wzmacniania zintegrowanego podejścia do spraw morskich – w tym systemu transportowego, rozwoju współpracy w sektorze turystyki. Decydując się na podniesienie do rangi priorytetu inicjatyw sprzyjających regionalnej kreatywności, mieliśmy na celu promocję kultury regionu Morza Bałtyckiego poprzez realizację projektów interdyscyplinarnych, czerpiących z doświadczeń wszystkich państw. W obszarze bezpieczeństwa cywilnego podejmowane są działania w kierunku wzmocnienia regionalnego potencjału reagowania i interoperacyjności służb poprzez efektywne wykorzystanie modułów ochrony ludności w regionie i zacieśnienie współpracy na rzecz zwalczania skutków katastrof.

Zaangażowanie Polski w regionie Bałtyku konsekwentnie wzrasta. Stanowi on dla nas ogromną, ciągle nie w pełni wykorzystaną szansę. Postęp procesu integracji europejskiej oraz współpracy regionalnej sprzyja usuwaniu barier hamujących wszechstronny wzrost, daje możliwość korzystania z polityk i instrumentów wspierających pozytywne zmiany, zwiększa potencjał oraz atrakcyjność regionu, oferującego mieszkańcom coraz lepsze warunki życia. Dlatego też jednym z celów polskiego przewodnictwa w RPMB jest działanie na rzecz zwiększenia regionalnej spójności i synergii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz wzmacnianiu poczucia wspólnoty i przynależności. Należy pamiętać, że cała Polska leży nad Bałtykiem i w pełni powinna korzystać z szans, jakie Bałtyk oferuje.  

Mam nadzieję, że polska prezydencja w RPMB zaowocuje pozytywnymi efektami nie tylko dla mieszkańców regionu, ale dla całego społeczeństwa, wzmacniając pozycję Polski jako państwa bałtyckiego wnoszącego pozytywny wkład w rozwój całego regionu. Bo przecież Bałtyk jest dla wszystkich.