Dobre przykłady kontraktów zorientowanych na poziom świadczonej usługi – kontrakty „utrzymaj standard”. Odpowiednie utrzymanie jest kluczem do sukcesu długoterminowej wydajności oraz efektywności infrastruktury. Istnieje wiele dobrych przykładów inwestycji i rozwoju bazujących na środkach unijnych, które nie przetrwały długo ze względu na nieodpowiednie utrzymanie. Z drugiej strony w Polsce zaczyna się już inwestować w profesjonalne utrzymanie i aby to zainteresowanie nie malało, należy postrzegać utrzymanie jako część planowanej inwestycji i procesu decyzyjnego lub wziąć je pod uwagę podczas etapu budowy.

Projekty utrzymania infrastruktury drogowej w systemie „utrzymaj standard” są właściwym przykładem. Formuła kontraktów „utrzymaj standard” polega na przekazaniu odcinka trasy w utrzymanie podmiotowi prywatnemu na okres najczęściej sześciu lat. Wykonawca kontraktu jest zobowiązany do kompleksowego utrzymania w odpowiednim standardzie całej infrastruktury drogowej, zarówno w okresie letnim (koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, likwidacja uszkodzeń dewastacyjnych, powypadkowych i eksploatacyjnych, prace porządkowe, bieżące przeglądy i naprawy urządzeń odwodnienia, elektrycznych oraz obiektów inżynierskich), jak i zimowym (odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach 
i chodnikach).

Nie można zapominać, że taka infrastruktura to nie tylko drogi, ale również szpitale, szkoły, stadiony i inne budynki użyteczności publicznej czy obiekty służące mieszkańcom. Kontrakty typu „utrzymaj standard” mogą być zastosowane do każdego rodzaju infrastruktury.

Dobre przykłady powiązanych kontraktów, które pozwalają uzyskać większą efektywność

Na rynku Facility Management, który w ostatnich latach przeszedł boom, coraz częściej zauważane są możliwości uzyskania dobrej jakości przy korzystnej cenie poprzez powiązanie usług technicznego utrzymania w ramach jednego kontraktu. Firma FBSerwis zauważyła to już w przypadku kontraktów na obsługę centrów handlowych, szpitali i dużych obiektów sportowo-kulturalnych. Poprzez powiązanie wszystkich usług technicznego utrzymania w ramach jednego kontraktu, osiąga się korzyści skali oraz zwiększoną efektywność dzięki posiadaniu tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za całość realizacji usługi.

Dobre przykłady kontraktów, które pozwalają 
na uzyskanie wysokiej jakości w rozsądnej cenie

Kiedy budujemy nasze domy to jest dla nas zrozumiałe, że budujemy je na długi okres jak najniższym kosztem, a istotne jest, by jego utrzymanie nie wymagało wysokich nakładów. Dlaczego więc nie możemy zrobić tego samego z otaczającą nas infrastrukturą? Kontrakty długoterminowe pozwalają na zaoferowanie dobrej ceny przez wykonawcę, a jednocześnie gwarantują przedłużoną trwałość infrastruktury, gdyż pozwala to firmom z sektora prywatnego na odpowiednie zaplanowanie inwestycji, ulokowanie środków oraz deprecjację wydatków inwestycyjnych w czasie.

Istnieje wiele rodzajów kontraktów długoterminowych, które są dostępne i mogą być zastosowane w Polsce. Dobrym przykładem są tu koncesje stosowane w sektorze drogowym. Często poruszanym tematem jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne, które dla jednych jest mylącym pojęciem, innych nawet przeraża. W naszym rozumieniu są to długoterminowe zobowiązania sektora publicznego wobec obywateli na świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności z wkładem inwestycyjnym oraz wsparciem operacyjnym ze strony sektora prywatnego. Aby miały sens, takie kontrakty powinny być kontraktami na dużą skalę (z nakładami inwestycyjnymi ponad 100 mln zł), a ich przedmiotem powinna być realizacja wyraźnie założonego celu publicznego. We wszystkich krajach na świecie tego typu kontrakty wpływają na poprawę transparentności inwestycji realizowanych przez sektor publiczny oraz potwierdzają słuszność takich inwestycji. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie zasoby i środki na inwestycje są ograniczone.

We wszystkich krajach, gdzie z sukcesem wdrożono PPP – a przez sukces rozumiemy przykłady funkcjonujących PPP, 
w ramach których świadczone są usługi publiczne realizowane przez sektor prywatny bez popadania w problemy finansowe – rząd jest zorientowany na promowanie i wspieranie dobrych projektów, które  pojawiają się na rynku i na udział organów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne (Promotorów) w przygotowaniu, rozwijaniu i negocjacjach projektowych.  W Polsce mamy wszystkie elementy do zbudowania solidnych fundamentów systemu: istnieje organ rządowy z doświadczeniem w prowadzeniu projektów PPP; Polskie Inwestycje Rozwojowe oferują wsparcie przy poszukiwaniu kapitału do finansowania dużych projektów pojawiających się na rynku; obowiązuje już jasna procedura kwalifikacji wydatków do zobowiązań dłużnych dla tego typu projektów oraz duża liczba potencjalnych inwestorów, którzy chcą poświęcić swój czas i pieniądze na dobre projekty.