Potencjał Internetu jest widoczny szczególnie w momencie, gdy w najszerszym zakresie wykorzystywany jest przez administrację publiczną, biznes i obywateli. Większość osób już obecnie nie wyobraża sobie codziennego życia bez Internetu, dlatego infrastruktura szerokopasmowa powinna być postrzegana jako jeden z podstawowych rodzajów infrastruktury technicznej na równi z infrastrukturą wodną i elektryczną. Dostęp do tej nowoczesnej infrastruktury daje nieograniczone możliwości komunikacji, korzystania z szeregu usług (w tym medycznych czy edukacyjnych) bez względu na odległość.

W Polsce występują jednak duże różnice w dostępie do tych nowoczesnych usług. Jest to spowodowane dużym zróżnicowaniem naszego kraju pod względem gęstości zaludnienia, jak i warunków geograficznych, które mają bezpośredni wpływ na opłacalność inwestycji. Dlatego też przy każdej sposobności apeluję do samorządów o budowanie przyjaznego otoczenia inwestycyjnego, m.in. poprzez wprowadzanie zachęt inwestycyjnych dla samodzielnych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych. Może to się odbywać np. poprzez uchwalanie preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Bo właśnie w tym aspekcie – zbyt wysokich stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg samorządowych widzę – najpoważniejszy problem w procesie inwestycyjnym budowy sieci szerokopasmowych. W ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, że są one podnoszone do maksymalnej możliwej stawki, co stanowić może nawet do 50 proc. wszystkich kosztów eksploatacji budowanej sieci. Jako zadeklarowany samorządowiec, kibicuję wszystkim inicjatywom, które w tym zakresie podejmowane są przez samorządy – jak Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur czy porozumienie z 2012 roku w sprawie współpracy w realizacji projektu „Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” zawarte z samorządami z tego województwa m.in. właśnie w zakresie obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Bez świadomości samorządów o wadze inwestycji telekomunikacyjnych nic nie zdziałamy.

Aby każdy Polak mógł korzystać z szybkiego Internetu musimy zainwestować w sieci szerokopasmowe (szkieletowo-dystrybucyjne i dostępowe). Ponieważ infrastruktura szerokopasmowa decyduje o konkurencyjności regionów i całych państw, w budowę sieci szerokopasmowych angażowane są fundusze publiczne. Działanie takie ma również wyrównać szanse, bo mamy regiony z rozwiniętą infrastrukturą i takie, w których wiele trzeba zrobić, by móc korzystać z możliwości Internetu.

Kierunki rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu wyznacza w Polsce Narodowy Plan Szerokopasmowy. Cele NPS koncentrują się na zapewnieniu powszechnego dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu dla wszystkich Polaków. W najbliższych latach będziemy realizowali Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Wychodzimy z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Na realizację programu przewidziano ponad 2 mld  EUR z budżetu Unii Europejskiej.

Polska jest obecnie ogromnym placem budowy sieci szerokopasmowych – w całym kraju powstają tysiące kilometrów sieci światłowodowych, zapewniających możliwość korzystania z szybkiego Internetu. Inwestycje te przyczynią się do rozwoju gospodarczego i społecznym naszego kraju. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że do skutecznej cyfryzacji Polski potrzebne są trzy elementy: inwestycje w szybkie sieci szerokopasmowe, dalszy rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz wzmacnianie kompetencji cyfrowych. Doświadczenia innych krajów pokazują, że połączenie tych trzech elementów decyduje o końcowym sukcesie.