Poczynione zmiany organizacyjne, przekształcenia podmiotów komunalnych, przyjęte programy i strategie rozwoju lokalnego spowodowały duże oszczędności, przy jednoczesnym wzroście nakładów na wszystkie najważniejsze dziedziny życia lokalnego. Szczególnie zwraca uwagę wysoki poziom wydatków inwestycyjnych gmin (wyższy niż całego budżetu państwa), który w kolejnych latach stale wzrastał. Ten sposób gospodarowania gmin przyniósł w wymiarze lokalnym znaczące odrobienie wielu zapóźnień cywilizacyjnych, powstałych w poprzednich dekadach.

Interesujące jest porównanie zmian w strukturze wydatków gmin w latach 1991-2014. Stopniowo zmieniają się główne kierunki inwestowania. Początkowo znacznie ponad połowę wszystkich wydatków majątkowych stanowiły wydatki na infrastrukturę komunalną (57 proc.), a kolejną grupą były inwestycje oświatowe (14,2 proc.). W roku 2000 zdecydowanie na drugie miejsce wysunęły się wydatki w dziale drogi, transport publiczny, a od roku 2001 dział ten wysunął się na pierwsze miejsce w „rankingu” inwestycji lokalnych, które zajmuje do dziś. Jednak ostatnio obserwujemy stopniowy wzrost inwestycji w szeroko pojętej „sferze ducha”. W latach 90. były to głównie szkoły, obecnie coraz wyraźniej dominuje kultura oraz sport i rekreacja.

Infrastruktura komunalna została przekazana gminom w roku 1990 i w latach następnych w stanie bardzo poważnej dekapitalizacji. Gminy podjęły natychmiast wielki wysiłek inwestycyjny, nadrabiając część wieloletnich zaniedbań. W coraz większym stopniu gminy zaczęły korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania. Jednak większość zaangażowanych przez gminy środków na te przedsięwzięcia pochodziła z dochodów własnych. Samorządy, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnych, decydowały się także na dofinansowywanie inwestycji w dziedzinach nie będących pierwotnie ich zadaniami (zwłaszcza w oświacie, energetyce, telekomunikacji i drogownictwie).

Zdecydowana większość wydatków inwestycyjnych gmin w sektorze gospodarki komunalnej dotyczyła dziedzin bezpośrednio związanych z ochroną środowiska.

Dynamika i efekty rzeczowe ponoszonych przez gminy nakładów inwestycyjnych w gospodarce komunalnej, zwłaszcza w porównaniu z okresem przed rokiem 1990, wskazują jak znaczny postęp osiągnięto w miastach i gminach. Efektem jest stała poprawa czystości polskich rzek i jezior, a także znaczne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń spływających do Bałtyku.

W ostatnich latach wzrasta stopniowo udział wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, choć w tym sektorze znaczna część wydatków inwestycyjnych jest współfinansowana przez sektor prywatny.