Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) zwiększają bezpieczeństwo i komfort podróży. Pozwalają uzyskać informacje o aktualnych warunkach ruchu, ale też o utrudnieniach i zagrożeniach wraz ze wskazówkami dalszego postępowania. Rozwiązania ITS to nie tylko korzyści związane z tym, o czym możemy być poinformowani bezpośrednio na drodze. Pozwalają one zwiększyć efektywność wykorzystania infrastruktury transportowej, usprawnić pracę służb utrzymaniowych czy też zapewnić wymianę informacji pomiędzy jednostkami współpracującymi z GDDKiA. Służby ratownicze szybciej dotrą na miejsce zdarzenia drogowego, aplikacje nawigacji samochodowych dostarczą bardziej wiarygodne dane. ITS umożliwia więc świadczenie różnego rodzaju usług, skierowanych zarówno do podróżnych, jak i podnoszących sprawność organizacyjną zarządców dróg.

Dla GDDKiA ważna jest nie tylko sama budowa dróg, ale również dbanie o to, aby były funkcjonalne, a podróż nimi była bezpieczna i przyjemna. Obecne zaawansowanie rozwiązań ITS znakomicie umożliwiają realizację takiego celu. Dotychczas na drogach zarządzanych przez GDDKiA funkcjonowały zróżnicowane rozwiązania odcinkowe. Teraz trwają szeroko zakrojone prace mające na celu skoordynowane wdrożenie usług ITS na drogach krajowych. Aktualnie GDDKiA prowadzi postępowanie przetargowe na punkt dostępowy do danych o utrudnieniach w ruchu dla wszystkich dróg w Polsce. Będą z niego mogli korzystać zarządcy dróg oraz dostawcy informacji o warunkach ruchu. Dzięki temu ma zwiększyć się skuteczność i efektywność dotarcia w określonym czasie z potrzebnymi informacjami do podróżnych.

W lutym złożony został wniosek do europejskiego programu CEF o dofinasowanie projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. Projekt zmodernizuje oprogramowanie centralne funkcjonujące w GDDKiA oraz dostarczy elementy ITS na drogach w siedmiu województwach, łącznie projektem objętych zostanie 1100 km dróg krajowych. W ramach projektu zrealizowane zostaną usługi takie jak: informacja o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach czy też o sytuacji pogodowej. Usługi te wspomagać będą również takie działania, jak chociażby obszarowe i korytarzowe zarządzanie ruchem, dynamiczne wyznaczanie objazdów, inteligentne i bezpieczne parkingi. Ponadto GDDKiA uwzględnia wyposażanie dróg w ITS w kontraktach na budowę w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych czy też podczas dużych remontów dróg. Realizacja powiązanych ze sobą powyższych projektów i działań umożliwi powstanie jednolitego, zintegrowanego systemu teleinformatycznego pozwalającego na  dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych.

W celu doskonalenia stosowanego przez GDDKiA podejścia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii prowadzone są różnego typu działania konsultacyjne i standaryzujące. GDDKiA przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju koordynuje projekty naukowo-badawcze dotyczące możliwości skutecznego wykorzystania ITS w Polsce. Ponadto wewnątrz GDDKiA działa Stały Komitet Standaryzacyjny, uwzględniający zagadnienia związane z ITS.