Na jego kontynuację w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczyliśmy ponad 32 mld euro. Blisko półtora tysiąca kilometrów nowoczesnych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 600 km nowych i zmodernizowanych  linii kolejowych, nowoczesna komunikacja miejska – to najważniejsze efekty dotychczasowego wykorzystania funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), który był głównym źródłem środków na infrastrukturę w latach 2007-2013. Obok transportu, dostępne w programie fundusze zainwestowaliśmy w ochronę środowiska, energetykę, szkolnictwo wyższe, kulturę i zdrowie.

Dzięki unijnemu wsparciu zwiększa się też bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Ze środków POIŚ wybudowano ponad 2,5 tys. km sieci gazociągów i blisko 400 km elektroenergetycznych sieci przesyłowych. Niebawem pełną parą ruszy uruchomiony terminal LNG w Świnoujściu, który może zaspokoić jedną trzecią gazowych potrzeb Polski.

Pozytywne zmiany widać również w szkolnictwie wyższym, kulturze i zdrowiu. Z funduszy programu dofinansowaliśmy zakup aparatury naukowo-badawczej dla kilkudziesięciu uczelni, rozbudowaliśmy i doposażyliśmy ponad setkę oddziałów ratunkowych, zmodernizowaliśmy bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Powstało też wiele ważnych instytucji kultury, m.in. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Ich walory np. architektoniczne zostały docenione w niezależnych, prestiżowych konkursach.

Coraz lepiej chronione jest środowisko naturalne. Tylko dzięki POIŚ wybudowano lub zmodernizowano prawie 18 tys. km sieci kanalizacyjnej. Program umożliwił też budowę i modernizację ponad 270 oczyszczalni ścieków.

POIŚ był największym, ale niejedynym źródłem unijnych środków na infrastrukturę. Wiele tego typu działań realizowanych było na poziomie województw z programów regionalnych. Inwestycje infrastrukturalne prowadzono w tych samych obszarach, co z POIŚ, tyle że na lokalną skalę.

I w końcu Program Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). Dzięki środkom z PORPW realizujemy największe w Europie teleinformatyczne przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy europejskich – Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej. W efekcie powstanie infrastruktura szybkiego Internetu w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.  

Dzięki tym inwestycjom Polska jest już zupełnie innym krajem niż w 2007 roku, gdy rozpoczynaliśmy wdrażanie funduszy unijnych. Przyszedł czas, by wykonać kolejny krok. W nowej perspektywie większy nacisk kładziemy na innowacyjność i konkurencyjność naszej gospodarki, jednak wciąż najwięcej funduszy – około 32 mld euro – trafi na przedsięwzięcia infrastrukturalne. Środki te będą dostępne praktycznie we wszystkich programach, najwięcej w nowym Programie Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu możliwa będzie realizacja przyjętych w tym roku Programów Budowy Dróg Krajowych i Krajowego Programu Kolejowego, które zakładają, że do 2023 roku powstanie 3,9 tys. km nowych dróg, 57 obwodnic, a na kilkuset kilometrach linii kolejowych pociągi będą mogły się poruszać z prędkością ponad 160 km/h.

Prawie 23 mld euro zainwestujemy w infrastrukturę transportową – drogi, kolej, lotniska oraz porty i drogi wodne. Będziemy kontynuować wspieranie energetyki. 5,2 mld euro trafi m.in. na elektrownie wodne, wiatrowe, kompleksową modernizację energetyczną budynków i rozbudowę infrastruktury potrzebnej do magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego. 3,8 mld euro przeznaczymy na przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, np. rozbudowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków i gospodarkę odpadami. Nowość w obecnej perspektywie – Program Polska Cyfrowa – pozwoli na budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu, głównie sieci dostępowych.  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sukcesywnie zawiera nowe kontrakty na budowę nowych tras szybkiego ruchu, a PKP PLK na modernizację linii kolejowych. Wiele konkursów z nowej perspektywy już ruszyło. Na początku października ogłosiliśmy konkurs, w którym miasta i województwa Polski Wschodniej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub przebudowę dróg.

Wszystko to pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału polskich regionów i wzmocni konkurencyjność gospodarczą naszego kraju.